Wyniki konkursu

Data publikacji: 05.05.2023 r.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej zakwalifikowane projekty zostały przekazane do oceny merytorycznej. Prezentujemy listę rankingową wszystkich ocenionych wniosków.

W kolejnym etapie skontaktujemy się z wnioskodawcami w celu uszczegółowienia budżetów projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.