FAQ

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zobacz Q&A

Przygotowaliśmy dla grantobiorców serię filmów instruktażowych. Te krótkie wideo odpowiedzą na Wasze najczęstsze pytania dotyczące zarządzania grantem, od dokumentowania wydatków po procedury sprawozdania.

1. Czy można składać wnioski dla obu ścieżek?

Nie, zgodnie z  § 4 Regulaminu konkursu grantowego „Aktywizacja Młodzieży w samorządach
w woj. śląskim i małopolskim” każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

2. Czy organizacje młodzieżowe nie posiadające osobowości prawnej mogą zawierać umowy patronackie?

Tak, zgodnie z § 3 Regulaminu konkursu grantowego „Aktywizacja Młodzieży w samorządach w woj. śląskim
i małopolskim” organizacje nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem patrona.

3. Czy patron może wspierać kilka organizacji?

Nie, zgodnie z § 3 Regulaminu konkursu grantowego „Aktywizacja Młodzieży w samorządach w woj. śląskim
i małopolskim” Patron może składać wniosek w imieniu tylko jednej organizacji

4. W ilu organizacjach mogę być członkiem?

Zgodnie z § 4 Regulaminu konkursu grantowego „Aktywizacja Młodzieży w samorządach w woj. śląskim
i małopolskim” możesz być członkiem tylko jednej organizacji.

5. Czy wszystkie działania w projekcie muszą odbywać się na terenie woj. śląskiego i małopolskiego?

Nie, niektóre działania mogą wykraczać poza granice województwa, ale wszystkie muszą być skierowane do mieszkańców woj. śląskiego i małopolskiego.

7. Czy paragon z nipem jest wydatkiem kwalifikowalnym?

Tak, paragon z nipem zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, stanowi fakturę uproszczoną, równoważną
ze zwykłą fakturą, czyli zgodnie z regulaminem konkursu jest wydatkiem kwalifikowalnym.

8. Czy do sprawozdania potrzebna jest dokumentacja zdjęciowa?

Tak, dokumentacja zdjęciowa powinna służyć potwierdzeniu zrealizowanych działań, osiągnięcia zaplanowanych rezultatów, szczególnie gdy w ramach dotacji został zakupiony sprzęt.

9. Czy opłaty związane z założeniem i prowadzeniem rachunku bankowego można wpisać w budżet?

Tak, zgodnie z regulaminem konkursu koszty związane z prowadzeniem i otwarciem rachunku bankowego lub subkonta do obsługi dotacji są kosztami kwalifikowalnymi.

10. Czy koszty poniesione przed ogłoszeniem wyników konkursu można wliczyć do budżetu projektu?

Nie, zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu grantowego „Aktywizacja Młodzieży w samorządach w woj. śląskim
i małopolskim” do wydatków kwalifikowanych możemy zaliczyć koszty poniesione wyłącznie w okresie realizacji projektu.

11. Czy w koszty podróży można wliczyć podróż do innego województwa (np. w celu przeprowadzenia z kimś wywiadu na cele projektu)?

Tak, zgodnie z regulaminem działania powinny być skierowane do mieszkańców województwa śląskiego
i małopolskiego. Nie ma zatem przeciwwskazań, żeby część z tych działań wychodziła poza obszar województwa śląskiego i małopolskiego.

12. Czy jest wymagany wkład własny?

Nie, wkład własny nie jest wymagany, ale może zostać wniesiony w postaci osobowej (wolontariat) lub rzeczowej

13.Czy organizacja młodzieżowa musi gdzieś rejestrować/ zgłaszać swoją działalność?

Nie, organizacja młodzieżowa nie zawsze musi posiadać osobowość prawną, a zatem nie musi być nigdzie zarejestrowana. W skład organizacji młodzieżowej wchodzą młodzi ludzie chcący działać społecznie bez zarejestrowanej organizacji. Ich działania podejmowane są m.in. na podstawie umowy zawartej z Operatorem konkursu.

14. Czy jako samorząd uczniowski, lub studencki można stworzyć młodzieżową radę gminy/miasta?

Tak, młodzieżowe rady miast, lub gmin powstają najczęściej z inicjatywy samorządów uczniowskich, studenckich
i doktoranckich. Projekt zorientowany na stworzenie rady młodzieżowej wpisuje się w zakres tematyczny ścieżki 1 konkursu regrantingowego.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!