FAQ

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Czy można składać wnioski dla obu ścieżek?

Nie, zgodnie z  § 4 Regulaminu konkursu grantowego „Aktywizacja Młodzieży w samorządach
w woj. śląskim i małopolskim” każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

2. Czy organizacje młodzieżowe nie posiadające osobowości prawnej mogą zawierać umowy patronackie?

Tak, zgodnie z § 3 Regulaminu konkursu grantowego „Aktywizacja Młodzieży w samorządach w woj. śląskim
i małopolskim” organizacje nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem patrona.

3. Czy patron może wspierać kilka organizacji?

Nie, zgodnie z § 3 Regulaminu konkursu grantowego „Aktywizacja Młodzieży w samorządach w woj. śląskim
i małopolskim” Patron może składać wniosek w imieniu tylko jednej organizacji

4. W ilu organizacjach mogę być członkiem?

Zgodnie z § 4 Regulaminu konkursu grantowego „Aktywizacja Młodzieży w samorządach w woj. śląskim
i małopolskim” możesz być członkiem tylko jednej organizacji.

5. Czy wszystkie działania w projekcie muszą odbywać się na terenie woj. śląskiego i małopolskiego?

Nie, niektóre działania mogą wykraczać poza granice województwa, ale wszystkie muszą być skierowane do mieszkańców woj. śląskiego i małopolskiego.

7. Czy paragon z nipem jest wydatkiem kwalifikowalnym?

Tak, paragon z nipem zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, stanowi fakturę uproszczoną, równoważną
ze zwykłą fakturą, czyli zgodnie z regulaminem konkursu jest wydatkiem kwalifikowalnym.

8. Czy do sprawozdania potrzebna jest dokumentacja zdjęciowa?

Tak, dokumentacja zdjęciowa powinna służyć potwierdzeniu zrealizowanych działań, osiągnięcia zaplanowanych rezultatów, szczególnie gdy w ramach dotacji został zakupiony sprzęt.

9. Czy opłaty związane z założeniem i prowadzeniem rachunku bankowego można wpisać w budżet?

Tak, zgodnie z regulaminem konkursu koszty związane z prowadzeniem i otwarciem rachunku bankowego lub subkonta do obsługi dotacji są kosztami kwalifikowalnymi.

10. Czy koszty poniesione przed ogłoszeniem wyników konkursu można wliczyć do budżetu projektu?

Nie, zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu grantowego „Aktywizacja Młodzieży w samorządach w woj. śląskim
i małopolskim” do wydatków kwalifikowanych możemy zaliczyć koszty poniesione wyłącznie w okresie realizacji projektu.

11. Czy w koszty podróży można wliczyć podróż do innego województwa (np. w celu przeprowadzenia z kimś wywiadu na cele projektu)?

Tak, zgodnie z regulaminem działania powinny być skierowane do mieszkańców województwa śląskiego
i małopolskiego. Nie ma zatem przeciwwskazań, żeby część z tych działań wychodziła poza obszar województwa śląskiego i małopolskiego.

12. Czy jest wymagany wkład własny?

Nie, wkład własny nie jest wymagany, ale może zostać wniesiony w postaci osobowej (wolontariat) lub rzeczowej

13.Czy organizacja młodzieżowa musi gdzieś rejestrować/ zgłaszać swoją działalność?

Nie, organizacja młodzieżowa nie zawsze musi posiadać osobowość prawną, a zatem nie musi być nigdzie zarejestrowana. W skład organizacji młodzieżowej wchodzą młodzi ludzie chcący działać społecznie bez zarejestrowanej organizacji. Ich działania podejmowane są m.in. na podstawie umowy zawartej z Operatorem konkursu.

14. Czy jako samorząd uczniowski, lub studencki można stworzyć młodzieżową radę gminy/miasta?

Tak, młodzieżowe rady miast, lub gmin powstają najczęściej z inicjatywy samorządów uczniowskich, studenckich
i doktoranckich. Projekt zorientowany na stworzenie rady młodzieżowej wpisuje się w zakres tematyczny ścieżki 1 konkursu regrantingowego.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!